The Arms Reduction Coalition Resolution - Czech

Rezoluce

Koalice za snížení zbrojení

(Arms Reduction Coalition)

ARC se zabývá překážkami, nebezpečími a obtížemi udržení míru a jak široký oběh zbraní působí na udržení míru a bezpečnosti.

Dále jak nevládní organizace a Organizace spojených národů (OSN) působí v této oblasti.

Zajímá se o široký nepoměr prostředků na zbraně z lidských a hospodářských zdrojů.

Připomíná článek 26 Charty OSN, který vyzývá k co nejmenším výdajům na zbrojení, které jsou ze světových lidských a hospodářských zdrojů.

Proto rezoluce vyzývá Valné shromáždění OSN souhlasit s vyzváním všech členských států OSN, aby ratifikovaly a přijaly právně závazný dokument (instrument)

a) Vedoucí ke snížení zbrojení ze svých státních lidských a hospodářských zdrojů a to mezi 1 - 5 % ročně.

b) Ke zřízení a udržování takového systému, který by určil roční nezávislou kontrolu (verifikaci, ověření) a audit nad dodržováním těchto opatření.

c) Zřízení mechanismu na půdě OSN, který bude napomáhat těmto opatřením a to jednáními o těchto otázkách, upozorňovat na nedodržování, na různé úlevy a informovat a kontrolovat ročně běžnou úroveň dosažených výsledků, a jaké jsou cíle plnění.

d) Výslovně uvádět jak finančních částek ušetřených za zbrojení bylo využito státem a jak se odrazilo v programech OSN na snížení bídy, udržitelného rozvoje, při zabraňování konfliktů, při mírovém řešení konfliktů a udržování zranitelného životního prostředí. Jak účinné a efektivní bylo zavedení těchto právně závazných instrumentů.

e) Který dává plné možnosti nevládním organizacím a ostatním nestátním činitelům přispívat k provádění a plnění usnesení o tom, jak budou využívány tyto ušetřené zdroje.

f) Který vyžaduje od států provádění kontrol a opětovných ověřování pro stát závazných opatření a to po určité době (a to buď za 10 až 15 let). 

Přeloženo podle letáku ARC vyzývající k připojení se k této rezoluci za naplnění článku 26 Charty OSN o převedení zdrojů a výdajů na zbrojení na programy na pomoc naší planetě a jejich obyvatel.

Přeložil JUDr. Stanislav Patejdl

The Arms Reduction Coalition Resolution - Translations Index